Regulamin

I. WSTĘP

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z serwisu umieszczonego pod adresem: www.naszknurow.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

Właścicielem i Administratorem serwisu objętego niniejszym Regulaminem jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Krzysztof Leśniowski z siedzibą w Knurowie przy ul Rakoniewskiego 40 F; 44-190 Knurów.

II. DEFINICJE

Właściciel – administrator danych. Podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a także odpowiednie zabezpieczenie danych, w tym danych osobowych Użytkowników .

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników, a także podmiot zarządzający danymi zgromadzonymi w bazach danych Serwisu.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Serwis – platforma informatyczna, udostępniona w sieci internet, pod adresem wskazanym w pkt. 1 niniejszego Regulaminu, umożliwiająca  Użytkownikom dostęp do treści, ich komentowanie, a także wyszukiwanie.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych.

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie oraz korzystający z przydzielonego w procesie rejestracji Konta.

Konto – dostępny dla każdego Użytkownika zarejestrowanego, po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła), indywidualny profil z przypisanym zbiorem danych, za pomocą, którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi.

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana (przyjęta podczas rejestracji Konta w Serwisie), służąca do logowania się Serwisie, a także identyfikacji Użytkownika oraz jego treści.

Treść – tekst, obraz, materiał wideo, grafika, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane zapisane w bazach danych Serwisu oraz publikowane za jego pomocą.

Komentarz – tekst, obraz, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników Serwisu w odniesieniu do konkretnej Treści.

Partner – podmiot lub osoba, dostarczający treści lub usługi, w ramach funkcji i użyteczności niebędących częścią usług będących produkcją Serwisu, działający na podstawie odrębnych regulacji prawnych i regulaminów.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis powstał w celu przekazywania informacji Użytkownikom. Działalność Serwisu ma na celu integrację społeczności lokalnej oraz bieżące komentowanie i przekazywanie informacji o wydarzeniach w mieście oraz jego okolicy.

2. Zawartość Serwisu jest bezpłatna.

3. Serwis jest bazą danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależne utwory.

4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji, danych z baz danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta i Właściciela.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczone na stronach Serwisu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

6. Korzystanie z komercyjnych stron Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów na niej dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

7. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych swoich Partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności Partnerów, należy odwiedzić stronę Partnera oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności.

8. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Serwisem lub, do których prowadzą linki ze stron Serwisu.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownicy mają możliwość komentowania Treści Serwisu za pomocą formularza dostępnego od daną Treścią (chyba, że Administrator zdecyduje inaczej). Treść Komentarzy jest publikowana automatycznie dla Użytkowników zarejestrowanych oraz po wcześniejszej akceptacji Administratora dla Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji.

2. Nie wolno publikować Komentarzy, które:

– Naruszają dobra osobiste osób trzecich tj. obrażają, szkalują, zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami, zawierają dane osobowe.

– Zawierają wulgaryzmy.

– Mają charakter reklamy.

– Są spamem, czyli nie odnoszą się bezpośrednio do danego wątku.

–  Zawierają linki do stron komercyjnych i innych for dyskusyjnych lub serwisów społecznościowych.

–  Łamią prawa autorskie.

–  Propagują alkohol, środki odurzające, narkotyki lub nakłaniają do łamania prawa.

3. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

4. Użytkownik Serwisu ma możliwość dodania własnej Treści w postaci oferty pracy oraz publikacji w katalogu firm.

5. Możliwość dodania oferty pracy oraz wpisu do katalogu firm jest dostępna tylko dla Użytkowników zarejestrowanych i następuje za pomocą formularza dostępnego w Serwisie. Każdy Użytkownik zarejestrowany ma wgląd do przesłanych przez siebie Treści, może również zgłaszać chęć ich edycji lub usunięcia. Publikacja Treści odbywa się na zasadach określonych w komercyjnej ofercie Serwisu.

V. UŻYTKOWNICY

1. W celu dokonania rejestracji Użytkownika należy:

a) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu,

b) wypełnić formularz rejestracyjny,

c) dokonać aktywacji Konta z pomocą odnośnika wysłanego na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym

2. Rejestracja dochodzi do skutku po aktywacji Konta. Jeżeli użytkownik nie aktywuje konta w czasie 30 dni, podane przez niego dane zostaną usunięte przez Administratora.

3. Podczas rejestracji Użytkownik podaje Login, hasło i swój adres e-mail. Wymagana jest również akceptacja niniejszego Regulaminu. O publikacji wszelkich pozostałych informacji na temat Użytkownika decyduje on sam w procesie rejestracji lub zarządzania Kontem.

4. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony danych dostępowych przed osobami do tego niepowołanych. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się hasłem Użytkownika.

5. Użytkownik zarejestrowany otrzymuje możliwość zarządzania swoim Kontem przez panel dostępny w Serwisie. Umożliwia od zmianę danych oraz hasła.

6. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Serwisu, w ty usunięcia Konta. W tym celu należy skorzystać z właściwej opcji z panelu zarządzania kontem lub przesłać stosowną informację na adres redakcja@naszknurow.pl (z adresu e-mail wykorzystywanego w procesie rejestracji) lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Krzysztof Leśniowski z siedzibą w Knurowie przy ul Rakoniewskiego 40 F; 44-190 Knurów.

7. Właściciel / Administrator może w każdej chwili zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu bez uprzedniego powiadamiania oraz przestrzegania jakiegokolwiek terminu, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia łamania obowiązującego prawa lub Regulaminu Serwisu.

8. Użytkownik ma obowiązek:

a) korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,

b) podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,

c) przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,

d) bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela / Administratora.

VI. TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Serwisu z przyczyn od niego niezależnych.

2. Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel / Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą internetu w systemie dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel / Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.

4. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel / Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesytu informacji.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@naszknurow.pl.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. Imię i nazwisko  lub login, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

1. Właściciel / Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość.

2. Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, złożeniem oferty, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z osobą lub jednostką organizacyjną, których dane uzyskał ze stron Serwisu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie. Właściciel / Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie lub indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Użytkownicy Serwisu.

4. Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej, lub treści formularzy w Serwisie, nie narusza postanowień umowy.

5. Właściciel / Administrator nie odpowiada za:

a) treści opublikowane przez Użytkowników,

b) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu i skutki podjętych przez nich działań,

c) treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,

6. Właściciel / Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz programów uzyskanych poprzez Serwis; w tym za skutki podjętych na ich podstawie decyzji w jakimkolwiek zakresie; a w tym za decyzje handlowe, finansowe lub, co do nawiązywania kontaktów w jakichkolwiek celach.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem  Serwisu a Użytkownikiem.

2. Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Serwisu.

3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.

4. Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Serwisu i Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.