REGION: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W PLACÓWKACH POWIATOWYCH.

0
247

Początek września to tradycyjnie czas rozpoczęcia nowego roku szkolnego w polskich szkołach. 3 września w szkolne mury zawitają również uczniowie powiatowych placówek oświatowych.

W Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie naukę rozpocznie 150 pierwszoklasistów: – W I Liceum Ogólnokształcącym kontynuowane są tradycyjne kierunki kształcenia: humanistyczno-językowy, ścisły i przyrodniczo-medyczny – informuje dyrektor szkoły Dorota Gumienny i dodaje: – W Technikum nr 1 młodzież klas I będzie się kształcić w zawodach: logistyk (najchętniej wybierany kierunek – 36 chętnych), informatyk (niesłabnąca popularność: 30 przyjętych uczniów) oraz technik obsługi turystycznej. Uczniowie naszej szkoły i ich nauczyciele wychowania fizycznego tegorocznej jesieni otrzymają do dyspozycji kompleks zewnętrznych obiektów sportowych: bieżnię okólną, 100-metrową bieżnię do sprintu, skocznię w dal, rzutnię do pchnięcia kulą i boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Jest to tegoroczna – i z radością oczekiwana – największa inwestycja Powiatu Gliwickiego w knurowską bazę oświatową.

W placówce przed pierwszym dzwonkiem przeprowadzono również remont zaplecza pracowni chemicznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego, tworząc profesjonalną i estetyczną przestrzeń laboratoryjną, wyposażoną m.in. w nowe dygestorium, meble i odczynniki. Zakupy zostały wykonane w ramach projektu unijnego „KORONA, czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” – jego realizatorami są: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Celem działań projektowych jest poprawa efektów kształcenia ogólnego w naszych powiatowych szkołach. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie nowością w tym roku szkolnym jest projekt edukacyjny „ratownictwo medyczne”. Uczniowie zdobywać tu będą w ramach LO szczegółową wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego oraz innych nauk medycznych, wiedzę z zakresu regulacji prawnych oraz norm etycznych odnoszących się do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Otrzymają rzetelne, podstawowe przygotowanie w oparciu o kształcenie ogólnokształcące oraz nabędą umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych. Ponadto w Technikum ZSZ nr 2 wznowiono zawód technik górnictwa podziemnego. Uczniowie kształcący się w tej szkole, w zawodach związanych z górnictwem, mają po ukończeniu szkoły gwarancję zatrudnienia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Jastrzębską Spółką a Powiatem Gliwickim). W ZSZ nr 2 działa również Szkoła Branżowa, gdzie uczniowie kształcą się w zawodzie ślusarz oraz klasie wielozawodowej i klasie integracyjnej. Od września tego roku młodzież rozpoczynająca naukę w klasie technik górnictwa podziemnego oraz w oddziale kształcącym w zawodzie ślusarz będzie otrzymywała stypendia ufundowane przez JSW.

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach we wrześniu naukę rozpocznie 82 uczniów klas pierwszych (LO – 48, Branżowa Szkoła I stopnia – 34). W roku szkolnym 2018/2019 ruszą tu następujące kierunki: w Liceum Ogólnokształcącym – klasa mundurowa, klasa medyczno-kosmetyczna i humanistyczno-prawna oraz jedna klasa wielozawodowa w Branżowej Szkole I stopnia.

W tym roku szkolnym wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego będzie kontynuowany projekt „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”. Będą również zorganizowane dodatkowe zajęcia z matematyki.

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie to: ośmioletnia szkoła podstawowa, wygaszające gimnazjum, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, w której uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności z zakresu pomocnika kucharza, pracownika pomocniczego terenów zielonych, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych, pracownika pomocniczego obsługi hotelowej, kończąca się egzaminem KSAPL, akredytującym umiejętności i kwalifikacje wyżej wymienionych specjalności.

– Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, cieszące się największym zainteresowaniem ze względu na różnorodność terapii, w skład której wchodzą m.in. zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, dogoterapeutą, terapeutą behawioralnym i terapeutą Integracji Sensorycznej – informuje dyrektor ZSS w Knurowie, Alina Jaworska.

W nowym roku szkolnym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum tej placówki, w ramach zajęć dodatkowych unijnych będą odbywać się: kynoterapia, EEG biofeedback, stymulacja polisensoryczna, arteterapia z terapią manualną w tworzeniu ceramiki artystycznej, terapia przez sztukę, logorytmika, akademia muzyki i plastyki, zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborn, komunikacja alternatywna, zajęcia muzyczno-ruchowe metoda Carla Orffa, biblioterapia, cykl z ekologią za pan brat, kółko teatralne.
Dla uczniów szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy w ramach zajęć unijnych odbywają się: zajęcia hotelowe, akademia małego kucharza, ogrodnictwo, zajęcia z doradztwa zawodowego.

W czasie wakacji pomalowano salę SI i dwie sale lekcyjne. Wszystkich uczniów wraz z dziećmi objętymi Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (dane na dzień 17.08.2018) jest w tej szkole 105 .

Równie szeroką ofertę ma Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

– Wraz z nadejściem pierwszego września, od 57 lat otwieramy podwoje dla wszystkich stałych oraz nowych uczniów i ich rodziców – informuje dyrektor tej placówki Bogusław Hadzik. – Kształcenie w naszej szkole przeznaczone jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ZSS w Pyskowicach uczniowie mogą realizować obowiązek szkolny na etapie szkoły podstawowej z oddziałami trzeciej klasy gimnazjalnej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły branżowej I stopnia o profilu kucharz i murarz-tynkarz. W szkole prowadzone są również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Uczniowie objęci są tutaj pomocą pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz terapią ruchową. Prowadzone są również zajęcia w pracowniach multimedialnych, komputerowej, językowej, matematycznej, przyrodniczej, krawieckiej, ceramicznej, a także integracji sensorycznej i ogólnorozwojowej. Uczniowie szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy odbywają praktyki u prywatnych pracodawców na terenie miasta, a tym samym nabywają umiejetności radzenia sobie w dorosłym środowisku pracy, z możliwością dalszego zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

ZSS w Pyskowicach współpracuje z dwoma szkołami za granicą – w Czechach oraz w Niemczech, do których uczniowie systematycznie wyjeżdżają. Najbliższe wyjazdy uczniowskie odbędą się w październiku do Czech, a na wiosnę 2019 r. do Niemiec.

Obecnie szkoła uczestniczy w trzech projektach europejskich. Pierwszy z nich to ERASMUS+ nastawiony na wymianę doświadczeń w zakresie zajęć terapeutycznych, współpracę i wymianę uczniów ze szkołą czeską w Opawie, a pozostałe dwa oparte są na organizowaniu pozalekcyjnych zajęć  terapeutycznych i zawodowych oraz na doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu działać będzie w szkole pracownia biofeedbacku wspomagająca uczniów w ich prawidłowym rozwoju.

– W czasie wakacji przeprowadzono kilka remontów w celu odświeżenia sal lekcyjnych oraz dostosowania szkoły do obecnych potrzeb. W szkole utworzono nowy gabinet pielęgniarki szkolnej oraz terapii biofeedback, zmodernizowano szkolną jadalnię i pomieszczenia gospodarcze, a także usunięto kolejną barierę architektoniczną, umożliwiając tym samym swobodne poruszanie się osobom na wózkach po drugim piętrze. Szkoła w marcu tego roku zakończyła prowadzony przez Powiat Gliwicki projekt europejski związany z rozbudową i modernizacją placówki. Oddano tym samym do użytku nowoczesną windę osobową, ułatwiającą przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Utworzono nowe pracownie zawodowe i techniczne, umożliwiające zwizualizowanie zagadnień teoretycznych oraz nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie kucharstwa, murarstwa i tynkarstwa, stolarstwa, ogrodnictwa, a także w zakresie pracownika pomocy hotelowej – informuje dyrektor Bogusław Hadzik.

„Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” – to nazwa projektu, dzięki któremu budynek szkolny przeszedł metamorfozę.

Naszym uczniom i gronu pedagogicznemu życzymy udanego roku szkolnego 2018/2019!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here