OGŁOSZENIE: O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH i PRZEDSIĘBIERCZOŚCI „WSPIERAMY”.

0
318

OGŁOSZENIE

o zwołaniu WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH i PRZEDSIĘBIERCZOŚCI „WSPIERAMY”

 

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnych i Przedsiębiorczości „Wspieramy” działając na podstawie § 17 pkt. 1 st. 6) Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 30 czerwiec 2017 roku o godzinie 16:00 w Knurowie przy ulicy Szpitalnej 3 Restauracja „Letnia” (Dom Związkowca) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania;
 2. Wybór Sekretarza Zebrania;
 3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej;
 4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 i rozliczenie ujemnego wyniku finansowego w fundusz statutowy;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2016 r.;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.;
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2016 r.;
 10. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjne za 2016 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego działania Stowarzyszenia;
 12. Wybór Zarządu;
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej
 14. Zakończenie Zebrania.

 

W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków zwołanym w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie na 30 czerwiec 2016 roku o godzinie 16:30 w Knurowie przy ulicy Szpitalnej 3, Restauracja „Letnia” (Dom Związkowca). Zebranie Delegatów zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim Delegatów.

 

ZARZĄD

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here